Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5

Předsedající:                     Michal Bartoň (předseda), Ing. Lukáš Dušta (člen výboru), Jiří Chudoba (člen výboru)

Zapisovatel:                      Bc. Anna Hanzalová

Skrutátor:                           Mgr. Pavlína Neprašová 

Zahájení Shromáždění SVJ:

Po prezenci účastníků bylo dne 14. 06. 2017 v 20:00 zahájeno shromáždění členů SVJ. Pan Bartoň uvítal přítomné.

Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Přítomných bylo 50,04 % spoluvlastnických podílů vůči 49,96 % nepřítomných spoluvlastnických podílů. Dále seznámil účastníky schůze s jejím programe a bylo přistoupeno k jednotlivým bodům.

Rozpočet 2017: Viz. příloha č. 1

Volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jako skrutátor byla navržena Mgr. Pavlína Neprašová, jako zapisovatel paní Bc. Anna Hanzalová a jako ověřovatel zápisu pan Michal Bartoň.

Usnesení k hlasování č. 1:

Shromáždění SVJ jmenuje Mgr. Pavlína Neprašová jako skrutátora, paní Bc. Anna Hanzalová jako zapisovatel a pana Michal Bartoň jako ověřovatel zápisu shromáždění konaného dne 14.6.2017.

Pro toto usnesení hlasovalo 100 % přítomných spoluvlastnických podílů vlastníků, proti hlasovalo 0 spoluvlastnických podílů vlastníků a zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů vlastníků.

Po prvním hlasování se dostavili další vlastníci, tedy přítomno bylo 51,11 % spoluvlastnických podílů vůči 48,89 % nepřítomných spoluvlastnických podílů.

Zpráva o fungování výboru SVJ a činnosti správce za rok 2017

Pan inženýr Lukáš Dušta přednesl zprávu o činnostech výboru v loňském roce. Zmíní především následující dokončené úkony:

 • výměna úklidové firmy na úklid společných prostor a garáží, navýšení četnosti úklidů na 3x týdně
 • změna správní firmy ze společnosti JE Group s. r. o. na společnost Optim Care s. r. o.
 • reklamace v rámci společných prostor nad rámec 3leté smlouvy. Opravy hradí na svůj náklad developer (příkladem jsou praskliny na zdech společných prostor)
 • dokončení kontejnerového stání.
 • revitalizace zeleně.

 

Usnesení k hlasování č. 2:

Schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozpočtu na rok 2017.

Pro toto usnesení hlasovalo 100 % přítomných spoluvlastnických podílů vlastníků, proti hlasovalo 0 spoluvlastnických podílů vlastníků a zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů vlastníků.

Po druhém hlasování odešli vlastníci, tedy přítomno bylo 50,35 % spoluvlastnických podílů vůči 49,65 % nepřítomných spoluvlastnických podílů.

Usnesení k hlasování č. 3:

Hlasování o navýšení příspěvků do fondu oprav ze současných 10Kč/m2 bytového prostoru a 5Kč/m2 nebytového prostoru na 13Kč/m2 bytového prostoru a 7Kč/m2 nebytového prostoru.

Pro toto usnesení hlasovalo 99,09 % přítomných spoluvlastnických podílů vlastníků, proti hlasovalo 0 spoluvlastnických podílů vlastníků a zdrželo se 0,91 spoluvlastnických podílů vlastníků.

Diskuze na téma:

 • Úklid znečištěné zdi psími exkrementy
 • Úklid odpadků u budovy B
 • Otázka, zda je potřeba mít zelenou střechu (revitalizace odhlasovaná v roce 2016, hrazena z fondu oprav)
 • výměna vodoměrů naplánována na příští rok
 • debata ohledně výše příspěvku do fondu oprav za balkon
 • u dlužníků dát do povinností vlastníka nahlašovat, pokud vstoupí vlastník do osobního konkurzu

Návrhy:

 • vytvoření chodníku (zrušení zábradlí u popelnic)
 • uzavření branky (neuskutečnilo se)
 • výmol v hlavní komunikaci (TSK má dát do pořádku)
 • jednání s Kauflandem (ruch-lis, bedny) řešeno přes úřad a starostu, do dvou let rekonstrukce Kauflandu
 • převod věcného břemene a přesun chodníků (semafor Byty Hůrka)
 • nový náhradník výboru
 • v garážích uříznutí vodících betonů

 

V Praze dne 13.7.2017                                                 

Zapsal: Bc. Anna Hanzalová       ………………………………….

Ověřil:  Michal Bartoň                  ………………………………….           

 

 

Verze ke stazeni zde.  

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *